Virtuálna Adresa

bez starostí ...

Vyhnite sa pokute až do výšky 3310 €

 

Radi by sme Vám pomohli vyhnúť sa pokute za nesplnenú novú povinnosť právnických osôb.

 

Právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu sa od 01.11.2018 ukladá povinnosť zápisu do obchodného registra aj údajov o konečnom užívateľovi výhod v zmysle ustanovenia § 2 ods. 3 Zákona o obchodnom registri (novela č. 52/2018 Z.z.).
 
 
Právnické osoby a účelové združenia majetku musia v zmysle vyššie uvedenej novely:
  1. uviesť, kto je konečným užívateľom výhod,
  2. viesť a priebežne aktualizovať identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod,
  3. tieto údaje uchovávať po dobu, počas ktorej je určitá osoba konečným užívateľom výhod, ako aj po dobu ďalších 5 rokov od zániku postavenia konečného užívateľa výhod. 

Povinnosť vyplýva z osobitného právneho predpisu - Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
KONEČNÝM UŽÍVATEĽOM VÝHOD je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu - podnikateľa alebo združenie majetku.
 
Údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod:

a1) Priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov v právnickej osobe v rozsahu najmenej 25% (percentuálnych bodov)
a2) Priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní právnickej osoby alebo súčet týchto podielov na základnom imaní právnickej osoby vrátane akcií na doručiteľa v rozsahu najmenej
a3) Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena
a4) Iný spôsob ovládania právnickej osoby
a5) Právo na hospodársky prospech z podnikania právnickej osoby alebo inej jej činnosti v rozsahu najmenej 25% (percentuálnych bodov)
a6) Splnenie aspoň niektorého z kritérií podľa písmena a1) až a5) spoločne s inou osobou konajúcou v zhode s konečným užívateľom výhod alebo ich spoločným postupom
b) Konečný užívateľ výhod - vrcholový manažment

 
Existujúce podnikateľské subjekty a združenia majetku zapísané v obchodnom registri, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mať zapísané údaje o konečných užívateľoch výhod v obchodnom registri, je v zákone upravené prechodné obdobie štrnástich mesiacov (od 1. novembra 2018 do 31. decembra 2019), do ktorého  si musia tieto údaje zapísať.
 
Údaje o konečnom užívateľovi výhod budú uvedené iba v potvrdení o vykonaní zápisu vydaného OR, čo znamená že nebudú verejné dostupné.
 
 
Cena za poskytnutie služby zápisu konečného užívateľa výhod do Obchodného registra je 55 € s DPH za 1 spoločnosť.